Sankta Valborgs Kapell

Lövhult i Nässjö

OM

Föreningen är en helt fristående ideell förening som äger tomt och kapell och har till uppgift att vårda Sankta Valborgs Kapell i Lövhult.

Bli medlem eller sponsra! På det sättet bidrar du till att skapa en attraktiv mötesplats för oss alla.

Bankgiro 5628-6305. Swish1232969202

PÅ GÅNG

Vi är på plats mellan kl 11.00-13.00 alla söndagar.
Respektera och tag hänsyn till att kapellet kan vara bokat.

Föreningen

Föreningen är ideel och bildades 1971. Vårt ändamål är att förvalta Sankta Valborgs Kapell i Lövhult med syfte att väcka, förvalta och stärka användningen av kapellet i en sund demokratisk anda. 

Föreningen är ansluten till:

Årsmöte hålls i februari där man som medlem är välkommen.

Ordförande är Lars-Göran Bruce.

NYHETSBREV

Det var ett samarbete med Estetiska programmet på Brinellgymnasiet där 6 elever har tagit fram var sitt förslag på hur de tänker kapellet kommer att se ut efter den planerade tillbyggnaden.

MEDLEM

Vår förening startade 1971.

Vi välkomnar dig som vill bli medlem.  Avgiften är 300:-/år.

Som medlem får du tillgång till kapellet för ett reducerat pris.

4 ggr/år får du vårt nyhetsbrev där vi berättar om olika aktiviteter.

I det arbetet är ditt medlemskap också är en viktig del.

Ser fram emot att välkomna dig till föreningen!

HISTORIK

Redan hösten 1941, när 1:a etappen av Lövhults friluftsgård byggdes planerades en friluftskyrka. Initiativtagare till kapellet var Arvid Wallerström, 1886-1968. Nässjös främste PR-man under sin tid.

Kapellet byggdes 1948 för att skapa kontakt mellan kyrkan och idrottsfolket. 1955 byggdes kapellet ut och rymmer idag 75 personer.  

Till julen 1941 stod en klockstapel färdig för invigning och bekostnad av Flugeby ullspinneri AB i Nässjö. Gudstjänsterna vid sportanläggningen hölls dels inne i Friluftsgården och dels ute vid klockstapeln. 1951 tillkom Pilgrimsgrottan med skulpturen ”Meditation” av Nässjösonen Axel Wallenberg. Till höger om entrén står ”Idrottsflickan” också den av skulptören Axel Wallenberg.

 ”Idrottsflickan”, är ett bronsporträtt av ett leende flickansikte med vinden lekande genom håret.

Nedanstående text fann vi på några A4- sidor i kapellet. Tyvärr vet vi inte vem som skrivet texten. Känns den bekant? Hör av er till oss!

Vi hoppas att ni, precis som vi, tycker den beskriver kapellets historia på ett trevligt sätt.

År 1944 meddelade dr Paul Wilstadius i Lund att han höll på att skriva en bok över det gamla medeltidskapellet Sankta Valborgs kapell i Hultarp. Han gjorde samtidigt en förfrågan om det fanns intresse i Nässjöbygden för att återuppbygga det nedbrända kapellet. Kapellet hade förstörts av danskarnas härjningståg 1612.

Så mognade tanken alltmer på att bygga ett Sankta Valborgs kapell i Lövhult. I Lövhult höll friluftsfolket till. Vackra vintersöndagar kunde de räknas i tusental. Genom utgivandet av boken ”Capella Valburgis” av Paul Wilstadius, år 1945, gjordes ytterligare propaganda för tanken att bygga ett nytt Sankta Valborgs kapell i Nässjöbygden. Den 26 september bildades vid ett talrikt besökt möte i Lövhults friluftsgård ”Stiftelsen Sankta Valborgs kapell i Lövhult”

Då utfäste sig markägaren intill Lövhults friluftsgård, hemmansägaren Erik Johansson och hans systrar Ester och Hulda Johansson, att skänka en tomt för kapellet.

Dr. Wilstadius överlämnade en stilfull brudkrona av gammlat silver med bergkristalller tillverkad av den kände guldsmedsfirman Wiven Nilsson i Lund. Fabrikör Axel Bolling och hans maka lovade att skänka en antik ljuskrona. Arvid Wallerström överlämnade 500 ex av boken ”Capella Valburgis”.

Ett av Diaonistyrelsen uppgjort stadgeförslag antogs och beslöts att

ställa det blivande kapellet under överinseende av Svenska kyrkans diakonistyrelse. Vidare beslöts att uppdra åt professor Erik Lundberg i Stockholm att uppföra en ritning på kapellet. Storleken skulle vara detsamma som det gamla, 17 x 8,5 meter.

Vid detta konstituerande möte i Lövhult utsågs en styrelse bestående av bland andra kyrkoherde C.A.H. Sjögren, kyrkoherde Carl Knutsson-Blomquist, jägmästare E. Lundman, doktor Olof Andrén, folkskollärare Alb. Lundell, fru Helfrid Erlandsson och hemmansägare Eric Carlsson, Lövhult.

Bygget av kapellet blev dock ställt på framtiden då det blev byggförbud. Ett nytt möte hölls några år senare, den 17 juni 1948.  Inte heller då godkändes planerna utan skulle omarbetas för att förbilliga kostnaden. Vid mötet förelåg ett erbjudande från Föreningen Nässjö Sporthem att som gåva överlämna klockstapeln vid Friluftsgården till stiftelsen för att härigenom redan nu få till stånd ett litet stapelkapell i väntan på det större kapellet, vartill byggnadstillstånd inte kunde påräknas på flera år.

Man mottog gåvan av klockstapeln och beslöt att genast flytta den till kapelltomten vid Friluftsgårdens entré. Byggnadstillstånd skulle samtidigt sökas för inbrädning av stapeln jämte att i densamma bygga en liten kapellsal på 30 kvadratmeter med plats för 40 personer. Arbetsutskottet utsågs till byggnadskommitté.

Byggnadstillstånd beviljades i juli månad för ett litet stapelkapell vartill ritning uppgjorts av distriktsarkitekt Edw. Stenlåås i Nässjö.

Den 2 augusti påbörjades byggnadsarbetet som leddes av byggmästare Carl Ingesson i Ormaryd med hemmansägare Eric Carlsson i Lövhult och Folke Hall i Hunseberg som medhjälpare. Med byggmästare Ingesson som byggnadschef och tillika byggnadssnickare gick arbetet på kapellet raskt undan.

Elektriska arbetet utfördes av AB Nässjö Elektriska Byrå. Målarmästare Harry Johansson ansvarade för målningsarbetena.

Kapellet och Sveriges första friluftskyrka invigdes under senare delen av hösten i närvaro av flera hundra intresserade från Nässjö och bygden däromkring.

Det mest konstnärliga och vackraste arbetet i kapellet är predikstolen, som är ett konst- och hantverksarbete. Ritningen till denna är uppgjord av Diakonistyrelsens arkitekt. Intarsiaarbetet är ritat av konstnären Birger Ekman i Stockholm och utfört av Decoupeurfirman Bröderna Skoglund i Nässjö.  De tre inläggningarna föreställer ”Sankta Valborg”, ”Kristus och Sankta Valborg” och ”Pilgrimmer besöker Sankta Valborg”. Det lilla kapellet skymtar i bakgrunden. Intarsiaarbetet är en gåva av Bröderna Skoglund. Själva predikstolen är tillverkad av Möbelkultur i Nässjö.

Altartavlan är utförd av målarinnan Mollie Faustman i Stockholm och är en gåva till Sveriges första idrottskapell från generalkonsul Sven Salén i Stockholm

Madonnatavlan över orgeln är utförd av försäljningschefen Hugo Ringqvist i Stockholm vilken lämnat den som gåva till kapellet.

Skulpturen av de fyra evangelisterna är utförd av Olof Ahlberg, känd och representerad vid svenska och utländska museer. De antikbetonade träljusstakarna är komponerade av konstnären B. Leijonhufvud och lampetterna, kallade ”Lagens tavlor” av kosntnären Ellen Kajerdt.

Antipendiet är utför at Konstateljén Libraria i Stockholm och den vackra altarduken är en gåva av fruarna Elsa Grahn-Ohlson och Elin Fager i Nässjö.

Dopfunten är ett gammalt förnämligt arbete inköpt från en antikaffär i Stockholm samt renoverad av Nya AB Eos i Nässjö, som gjort arbetet kostnadsfritt. Ringklockan i tornet är en kopia av den gamla Sankta Valborgsklockan från Hultarp som förvaras på Historiksa museet i Stockholm. Den är gjuten hos Bergholtz & Co Klockgjuteri i Stockholm och är en gåva av Svenska Vaxduksaktiebolaget i Smålands Anneberg. På klockan som har en ren och vacker klang, finns följande inskription på ena sidan: Denna klocka som är förminskad avbild av en i Statens Historiska museum förvarad klocka, vilket enligt traditionen skulle ha tillhört Sankta Valborgs kapell i Hultarp, Nässjö socken, överlämnades som gåva 1948, konung Gustaf V 41:a regeringsår, till Sankta Valborgs kapell i Lövhult av Svenska Vaxduksaktiebolaget i Smålands Anneberg.  På andra sidan finns en bild av Sankta Valborg och följande inskription: ”Till Guds ära och lov samt till fädernas minne”. Från Svenska Kyrkans diakonistyrelse har som gåva överlämnats 30 stycken psalmböcker, en handbok, en evangeliebok och en större koralbok.

En sjuarmad malmljusstake har skänkts av köpman Nils Johansson. En äkta viltonmatta i kyrkans röda färg har som gåva överlämnats av Nässjösonen, direktör Eric Wallerström i Göteborg. Dessutom har en del andra gåvor lämnats till kapellet.

Ordförande

Lars-Göran Bruce

Kontakt

Telefon: 070-22 40 365

Kontakt och bokning