Kort historik

1941 byggdes Lövhults friluftsgård och även en klockstapel. Gudstjänsterna hölls inne i friluftsgården och ute vid klockstapeln.

1948 byggdes kapellet. Klockstapeln flyttades och blev stomme till tornet. Initiativtagare var Arvid Wallerström (1886-1968) entreprenör och bokförläggare. Han upplevde att det saknades rum för andlig spis och ville skapa ökad kontakt mellan kyrkan och idrottsfolket. Kapellet blev Sveriges första idrottskyrka med plats för 40 personer. Biskop Torsten Ysander invigde kapellet 4 dec 1948

1952 kapellet byggdes till och rymde nu 70 personer.

1997 bildades Föreningen Sankta Valborgs Kapell i Lövhult, en ideell förening utan koppling till Svenska kyrkan. Innan dess var det en stiftelse som tillhörde Linköpings stift.

2022–2023 byggdes kapellet till med sakristia och handikapptoalett. Tillgängligheten för rörelsehindrade löstes. Dörrar breddades och HVC utformades enligt dagens krav.

     ______________________________________________________

Sankta Valborg 710-779.

Om helgonet Sankta Valborg förtäljer de medeltida legendarierna, att hon var född i England omkr. år 710, dotter till den helige anglosachsiska konungen Rickard och drottning Wunneheyda samt befryndad med Bonifacius, Tysklands apostel.  På begäran av denne avreste hon tillsammans med två andra fromma kvinnor som missionär till Tyskland, dit hennes båda bröder: Wunnibald och Willebald tidigare rest för att utbreda kristendomen.  Valborg ankom till Mainz omkring 750 och blev slutligen abbedissa vid det av bröderna grundade nunneklostret i Heidenheim i Schwaben.  Hon avled där 25 febr. 779.  Hennes kvarlevor blev 871 överförda och skrinlagda i det Heliga Korsets kyrka i Eichstadt.

Hennes festdag bestämdes i samband med helgonförklaringen till den 1 maj och redan under 900-talet blev kyrkor och altaren i Rhenlandet invigda till hennes ära.  Kulten spred sig sedan snabbt till Nordtyskland, Belgien och England.

I konsten avbildas hon vanligen i abbedissedräkt med en stav i ena handen och i den andra en bok, varpå står en oljekruka. Till tecken på sin kungliga börd har hon ofta en krona antingen på huvudet eller liggande vid sina fötter.  Stundom avbildas hon med ett kors i handen vid ett skepp, vari två nunnor sitter.  Denna framställning symboliserar hennes missionsresa.

Valborgskulten fick stor betydelse i Tyskland och hon anropades särskilt som befordrare av markens fruktbarhet. I anslutning härtill avbildas hon även med tre ax i handen.  Folkloristerna satte tidigt hennes namn i samband med de förkristna sedvänjor och bruk, som var förenade med förstamajfirandet, och förklarade Sankta Valborg helt enkelt vara en kristnad frukbarhetsgudinna. Emellertid torde här föreligga en samman-smältning av förkristen fruktbarhets- och kristen helgonkult.

Sankta Valborg var ett betydande helgon och de olika berättelserna om hennes liv och underverk upptar inte mindre än 70 foliosidor i helgonkrönikan.  En av de hymner, som sjöngs till hennes ära, är också meddelad, likaså några böner och en antifoni.Ursprungligen var hon alltså ett speciellt tyskt helgon, vars dyrkan jämförelsevis sent kom till Norden.  Så vitt känt har i Sverige ingen annan kyrka eller kapellbyggnad invigts till hennes ära mera än Sankta Valborgs kapell i Hultarp i Nässjö socken. Hennes namn förekommer inte heller i de äldre svenska kalendarierna utan först i de från medeltidens slut stammande Västerås- och Linköpingskalendarierna, varför hennes kult med största sannolikhet inte kommit till Småland genom inflytande av de cister-ciensermunkar, som anlade Nydala kloster.  Däremot torde den hypotesen vara mer antaglig, att Valborgskulten kommit till Jönköping genom inflyttade tyska köpmän.  Det är därför högst antagligt att franciskanermunkar från klostret i Jönköping anlagt kapellet vid Hultarp för att där samtidigt med marknaden kunna få tillfälle att predika för folket.  Härigenom blev det möjligt, att samla mera människor till platsen, vilket gav rikligare tillfällen både för munkarna att utöva sin predikokonst och för köpmännen att göra affärer. Att kapellet blev helgat åt Sankta Valborg kan härleda sig av att hennes festdag just sammanföll med en äldre brukad marknad i Hultarp, kallad Hultarpa marknad och att Sankta Valborg även var köpmännens speciella helgon.

Sankta Valborgs Kapell med en omgivande mur låg inledningsvis i Hultarps by i Nässjö församling. Kapellet var av trä med en fristående klockstapel.

 

CAPELLA VALBURGIS

Capella Valburgis hette det medeltida kapell som har varit förebild till Sankta Valborgs Kapell.

 

PILGRIMSGROTTAN

Till vänster utanför kapellet ser ni Pilgrimsgrottan från 1951. Den skulle utgöra en förgård till kapellet. Här skulle man finna en plats för bön och meditation. De ålderdomliga stenmurarna liknar mest en gammal kyrkoruin med absid (rundad utbuktning) och triumfbåge. Grottan låg från början på andra sidan vägen men flyttades 2001 till sin nuvarande plats.

Inne i Pilgrimsgrottan finns Nässjösonen Axel Wallenbergs vackra skulptur

”Meditation”. Meditation, hjärtats och tankens allvarliga sökande efter mening i det till synes meningslösa. En koncentration kring livets djupaste frågor.

IDROTTSFLICKAN

Till vänster utanför kapellet står ”Idrottsflickan” ett bronsporträtt av Nässjösonen och skulptören Axel Wallenberg.

SKULPTUREN ÖVER KAPELLETS PORT

Capella Valburgis hette det medeltida kapell som låg i Hultarps by strax utanför Nässjö och som är förebild till Sankta Valborgs Kapell. 

I förkristen tid firades 1 maj som vårens första dag och Sankta Valborg blev därför ett betydande helgon som beskyddarinna av markens fruktbarhet. Hon är avbildad med 3 ax i handen på skulpturen.

KLOCKAN

Klockan i tornet är en kopia av den gamla Sankta Valborgsklockan i Hultarp.

Originalet förvaras på Historiska museet i Stockholm.

Klockan är gjuten hos Bergholtz & Co Klockgjuteri i Stockholm. Den överlämnades 1948 som gåva av Svenska Vaxduksaktiebolaget i Smålands Anneberg.

ALTARTAVLAN

Altartavlan är målad av Mollie Faustman (1883–1966). Hon studerade vid Valands konsthögskola i Göteborg och i utlandet, bl.a. Academie Matisse i Paris. Tavlan lär vara den enda kända altartavlan med en docka i motivet. Mollie Faustman är begravd på Skogskyrkogården i Stockholm.

ANTEPENDIET

Antependiet (altarkläde) är utfört av konstateljén Libraria i Stockholm.

KORFÖNSTRERNA

Korfönstrerna är ritade av Joel Mila, Göteborg och är utförda i konstglas från Lindshammars glasbruk.

NYCKELSKÅP

Nyckel- och låsskåp lär härstamma från det gamla kapellet.   

ORGELN

Orgeln invigdes 1963.

PREDIKSTOLEN

Det mest konstnärliga och vackraste arbetet av inventarierna i kapellet är predikstolen som är ett konst- och hantverksarbete med symbolinläggningar.

Intarsiaarbetet är ritat av konstnären Birger Ekman i Stockholm och utfört av Decoupeurfirman Bröderna Skoglund i Nässjö. Inläggningarna föreställer

”Sankta Valborg”, Kristus och Sankta Valborg” och ”Pilgrimmer besöker Sankta Valborg”.

Själva predikstolen är tillverkad av Möbelkultur i Nässjö.

DOPFUNTEN

Dopfunten är inköpt i en antikaffär i Stockholm

SKULPTUREN

Skulpturen av de fyra evangelisterna är utförd av Olof Ahlberg, känd och representerad vid svenska och utländska museer.

LAMPETTERNA

Lampetterna är av konstnären Ellen Kajerdt och kallas ”Lagens tavlor”.

I Nässjö gamla kyrka förvaras tre föremål av trä. Ett klotformigt kärl som kan ha använts som vigvattenkanna, patén (oblattallrik) samt ett ciborium (invigda nattvardsoblater).